Privacy Statement Fiscaal Economisch Instituut BV

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten van het Fiscaal Economisch Instituut BV (FEI BV). Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

FEI BV verwerkt persoonsgegevens In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe privacyrechten kunnen worden uitgeoefend en overige informatie die van belang kan zijn.

FEI BV gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke en verantwoordelijkheid

FEI BV is verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG. FEI BV vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar cursisten, studenten, medewerkers en anderen die een band met haar hebben met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij zijn open over de wijze waarop gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp en AVG stellen.

Voor welke doeleinden verwerkt FEI BV uw persoonsgegevens?

De persoonlijke gegevens die worden verkregen worden door FEI BV uitsluitend gebruikt voor de bedrijfsvoering en voor het naar behoren uitvoeren van de (wettelijke) taken en plichten voor onderwijs en onderzoek. De belangrijkste processen waarvoor FEI BV persoonsgegevens verwerkt zijn:

 1. Onderwijsadministratie en onderwijsondersteuning: recruitment, werving & selectie van nieuwe studenten, studentenadministratie, cursisten, cursistenadministratie, interne en externe informatievoorziening, vastleggen van uitslagen, afgifte van certificaten, diploma’s en graden, totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met cursisten, klantbetrokkenheid, relatiebeheer en marketing,managementrapportage, behandelen van geschillen, de accountantscontrole.
 2. Personeelszaken: vaststellen van salarisaanspraken, uitvoeren van de arbeidsovereenkomst, regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband, interne en accountantscontrole en kwesties in verband met de bedrijfsmedische zorg.
 3. Bedrijfsvoering en financiën: financiële administratie, beheren van het inkoopsystemen en betaalsystemen, uitvoeren en beheren van procedures gericht op IT, juridische zaken en overige bedrijfsvoering. Recruitment, werving & selectie van nieuwe medewerkers en kandidaten, personeelsmanagement, interne en externe informatievoorziening, totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met medewerkers, klanten, consumenten, leveranciers en zakelijke partners, klantbetrokkenheid, relatiebeheer, marketing en marktonderzoek, gezondheid, veiligheid en beveiliging, organisatie-analyse, ontwikkeling en managementrapportage, klachtafhandeling.
 4. Facilitaire zaken: toegang- en beheersystemen.
 5. Algemene processen: Web content management, fysieke en digitale archivering, klachtenprocedure en beroep en bezwaar.
 6. (Wetenschappelijk) onderzoek.

FEI BV verwerkt persoonsgegevens door middel van de diverse websites van FEI BV, zoals via contactformulieren verkregen persoonsgegevens. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van FEI BV. Alle processen waarin persoonsgegevens worden verwerkt worden geregistreerd in een register van verwerkingsactiviteiten. FEI BV heeft daarmee een compleet en actueel overzicht van alle gegevensverwerkende processen.

Van wie verkrijgt FEI BV persoonsgegevens?

In de hierboven genoemde processen verkrijgt FEI BV gegevens van verschillende categorieën van betrokkenen (hierna: betrokkene(n) . Dit zijn:

 • Studenten
 • Cursisten
 • Alumni
 • Medewerkers, inclusief promovendi en sollicitanten
 • Externen, inclusief tijdelijke inhuurkrachten
 • Bezoekers van de website(s)
 • Onderzoekssubjecten

Welke persoonsgegevens verkrijgt FEI BV?

In elk proces worden andere persoonsgegevens verkregen. De meest voorkomende gegevens zijn:

 • NAW-gegevens
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons)
 • Beelden (foto’s en video’s)
 • Studie informatie, studievoortgang en studieresultaten
 • Onderzoeksgegevens

FEI BV verkrijgt (persoons)gegevens doorgaans direct van de betrokkenen, maar in voorkomende gevallen ontvangt FEI BV ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Geven en intrekken van toestemming

FEI BV verricht diverse activiteiten die alleen uitgevoerd kunnen worden door gebruik te maken van persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan een e-mailadres voor het sturen van een nieuwsbrief, promotionele e-mails of studiekenmerken voor het uitvoeren van onderzoek. De persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt als betrokkene hiervoor expliciete toestemming heeft gegeven. Betrokkene wordt altijd geïnformeerd over de doeleinden waarvoor de gegevens worden gebruikt, welke gegevens het betreft en aan wie deze worden verstrekt. Degene die FEI BV toestemming heeft gegeven voor het gebruik van persoonlijke gegevens, kan deze toestemming altijd intrekken.

Hoe zorgt FEI BV voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

FEI BV gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. FEI BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat persoonsgegevens worden beschermd. FEI BV deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Gegevensdeling met derden

In opdracht van FEI BV kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. FEI BV maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’

Persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. FEI BV kan (persoons) gegevens met derden delen bijvoorbeeld wanneer de betrokkene daar toestemming voor heeft gegeven of als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

FEI BV verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien een betrokkene niet akkoord gaat met de verwerking van diens persoonsgegevens waarbij dit wel noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, kan dit tot gevolg hebben dat de uitvoering van de overeenkomst geen doorgang kan vinden.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

FEI BV bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Hoe kunnen gegevens worden ingezien, gecorrigeerd of verwijderd?

Een betrokkene kan een inzage- of correctieverzoek richten aan FEI BV. Daarbij dient duidelijk te worden aangegeven dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. Er kan ook worden verzocht eigen gegevens te laten verwijderen. Dit is evenwel slechts mogelijk voor zover FEI BV nadien nog aan haar wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Er dient steeds rekening mee te worden gehouden dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om de identiteit te contoleren. Een veilige kopie van het legitimatiebewijs kan eenvoudig worden gemaakt met de ‘Kopie Id’-app van de overheid.

Een verzoek in bovenbedoelde zin kan worden gestuurd naar: feibv@ese.eur.nl. Het is tevens mogelijk een klacht in te dienen over het gebruik van persoonlijke gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Teneinde persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past FEI BV passende beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik doet FEI BV  aangifte. FEI BV heeft organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Cookies en clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van het verzamelen van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. FEI BV gebruikt verschillende tools om de website optimaal te laten functioneren en het gebruiksgemak te verbeteren en om actief feedback bij gebruikers op te halen.

Privacybeleid van derden

Op de website van FEI BV zijn links opgenomen naar websites die niet tot FEI BV behoren. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Voor het privacybeleid van deze partijen dient met de eigenaren van die websites contact op te worden genomen.

Vragen

Indien naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement zijn kan contact worden opgenomen. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een mail sturen naar feibv@ese.eur.nl. De functionaris gegevensbescherming (FG) van FEI BV is bereikbaar via het emailadres privacy@eur.nl.