Klachten over de aan u geleverde zaken en/of diensten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na levering schriftelijk gemotiveerd aan de directie van FEI BV te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die u op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan. Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

Uw klacht dient in ieder geval te bevatten:

1. Uw naam en adres
2. Dagtekening
3. Een duidelijke omschrijving van uw klacht
4. Datum, tijd en plaats van de levering
5. De reden waarom u bezwaar maakt
6. Ondertekening

Klachten worden binnen 14 dagen na dagtekening van ontvangst van de klacht in behandeling genomen en afgehandeld.

Beroep

Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, kunt u zich wenden tot de examencommissie van de economische faculteit van de Erasmus Universiteit. Een beroep tegen de afhandeling van uw klacht dient uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van het antwoord van de directie van FEI BV schriftelijk gemotiveerd aan de examencommissie te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u geacht wordt akkoord te zijn gegaan met de afhandeling van de klacht en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die u op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.

De uitspraak van de beroepscommissie is bindend voor alle partijen.

U kunt uw klacht sturen naar:

Prof.dr. P.Kavelaars
Directeur FEI BV
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

of via e-mail naar:
kavelaars@ese.eur.nl

U kunt uw beroep sturen naar:

FEI BV
t.a.v. A.C.W. Hamers
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam