MasterCourses FEI: Algemene voorwaarden

Artikel 1- Definities

1.1 Aan de hierna met een hoofdletter aangeduide woorden en/of uitdrukkingen wordt de hieronder weergegeven betekenis toegekend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden;

Aanmeldingsformulier: het door het Fiscaal Economisch Instituut BV aan de Cursist verstrekte standaard aanmeldingsformulier voor de Opleiding, dat door de Cursist ter inschrijving voor de Opleiding dient te worden ingevuld conform het bepaalde in artikel 3.2;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Artikel: een artikel of bepaling van de Algemene Voorwaarden;

Cursist: degene die zich als zodanig door middel van het Aanmeldingsformulier voor de Opleiding heeft aangemeld;

FEI BV: het Fiscaal Economisch Instituut BV, zijnde de aanbieder van de Opleiding en welke deel uitmaakt van de Erasmus Universiteit Rotterdam;

EUR: de publiekrechtelijke rechtspersoon Erasmus Universiteit Rotterdam en/of de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Erasmus Universiteit Rotterdam Holding B.V., beide gevestigd te (3062 PA) Rotterdam, aan de Burgemeester Oudlaan 50 en/of al hun groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 2:24 BW alsmede alle overige aan hen gelieerde rechtspersonen;

Opleiding: de MasterCourse welke opleiding niet behoort tot het initiële onderwijs zoals bedoeld in artikel 1.1 onder e van de Wet van 8 oktober 1992 houdende bepalingen met betrekking tot het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk. Onderzoek, en welke opleiding als zodanig door het College van Bestuur van de EUR is erkend middels registratie in het EUR-register niet-initieel onderwijs dan wel is aangemeld bij College van Bestuur van de EUR;

Opleidingsreglement: het door de EUR vastgestelde reglement waarin ten minste is vastgelegd: een omschrijving van de onderdelen van de Opleiding, de toelatingseisen en het eindtentamen van de Opleiding, de mogelijkheid van het wegwerken van deficiënties, de duur van de Opleiding, de studielast van de Opleiding, de taal waarin de Opleiding wordt verzorgd, de wijze waarop de door de Cursist verworven kennis, inzicht en vaardigheden worden getoetst, de wijze waarop bezwaar kan worden gemaakt dan wel beroep kan worden ingesteld tegen de beoordeling van het door de Cursist behaalde resultaat, het diploma of certificaat dat kan worden behaald en de mogelijkheid voor het indienen van klachten;

Overeenkomst: iedere ingevolge artikel 3.2 tussen FEI BV en de Cursist gesloten overeenkomst.

Artikel 2 – Algemeen
2.1  Toepasselijkheid van door de cursist gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen FEI BV en de Cursist in verband met een Opleiding.

2.3  Van de Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk, door middel van een door FEI BV en de Cursist ondertekende overeenkomst, worden afgeweken.

2.4  In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

2.5  Onder “schriftelijk” wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan per fax, e-mail, internet of ander elektronisch medium.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst
3.1  Alle aanbiedingen van FEI BV zijn vrijblijvend.

3.2  Een overeenkomst tussen FEI BV en de cursist komt tot stand zodra FEI BV de ontvangst van het door de Cursist volledig en naar waarheid ingevulde Aanmeldingsformulier aan de Cursist schriftelijk heeft bevestigd. De cursist heeft de mogelijkheid binnen 14 dagen na aanmelding deze in te trekken (bedenktijd); de overeenkomst komt dan niet tot stand.

3.3  FEI BV kan de deelname van een Cursist aan de Opleiding weigeren als het maximum aantal Cursisten voor de desbetreffende Opleiding met de deelname van de Cursist zou worden overschreden of als de Cursist, naar het oordeel van FEI BV, niet aan de eventuele toelatingsvereisten voor de Opleiding voldoet.

Artikel 4 – Inrichting van de Opleiding
De Opleiding vindt plaats op een door FEI BV vastgestelde locatie en tijdstip, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 – Prijs en Betaling
5.1 De cursusprijs is exclusief BTW en inclusief cursusmateriaal.

5.2 Betaling door de Cursist dient plaats te vinden binnen 30 (dertig) kalenderdagen na factuurdatum door storting op een door FEI BV aangegeven bank- of girorekening.

5.3  Betaling door de Cursist dient uitsluitend te geschieden in euro, zonder verrekening, korting of opschorting. Indien en voorzover er transactiekosten verbonden zijn aan de door de Cursist gekozen wijze van betaling, zijn deze kosten voor rekening en risico van de Cursist.

5.4  In geval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de Cursist, onverminderd de overige rechten van de EUR en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, over het openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd. Alle nog niet betaalde facturen worden terstond opeisbaar en alle gevolgen van niet-nakoming treden terstond in.

5.5  Indien de betaling door de Cursist niet in overeenstemming met het bepaalde in de artikelen 5.2 en/of 5.3 is geschied, behoudt FEI BV zich, onverminderd de andere haar toekomende rechten, het recht voor deelname van de Cursist aan de Opleiding te weigeren tot het tijdstip waarop de betaling in overeenstemming met het bepaalde in de artikelen 5.2 en/of 5.3 is geschied.

5.6  Alle buitengerechtelijke kosten, uitdrukkelijk inclusief de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede alle gerechtelijke kosten, die FEI BV heeft gemaakt als gevolg van de niet- nakoming van de Cursist, komen voor rekening van de Cursist.

5.7  Betalingen van de Cursist strekken primair ter voldoening van de in artikel 5.5 bedoelde verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschuldigde rente en worden daarna in mindering gebracht op dat deel van de hoofdsom dat FEI BV aanwijst, ongeacht andersluidende instructies van de Cursist ter zake.

Artikel 6 – Annulering

6.1 De Cursist heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen vanaf het moment dat het Inschrijfformulier door FEI BV is ontvangen. Bij schriftelijke annulering door de Cursist binnen deze bedenktermijn brengt FEI BV geen kosten in rekening, tenzij de Cursist binnen deze bedenktermijn al heeft deelgenomen aan de Opleiding in welk geval FEI BV de kosten naar rato van het gevolgde aantal bijeenkomsten zal factureren.

6.2 Voor wat betreft een tussen FEI BV en een Cursist tot stand gekomen Overeenkomst geldt dat de Cursist deze tussentijds kan opzeggen. Met inachtneming van Artikel 6.1 verleent FEI BV medewerking aan een dergelijk verzoek, met dien verstande dat:

  1. Bij beëindiging van de Overeenkomst tot zes weken voor aanvang van de Opleiding € 250 administratiekosten door FEI BV in rekening gebracht worden;
  2. Bij beëindiging van de Overeenkomst tot vier weken voor aanvang van de Opleiding 25% van de Prijs van de Opleiding door FEI BV in rekening gebracht wordt;
  3. Bij beëindiging van de Overeenkomst tot twee weken voor aanvang van de Opleiding 50% van de Prijs van de Opleiding door FEI BV in rekening gebracht wordt;
  4. Bij beëindiging van de Overeenkomst op een later tijdstip de volledige Prijs van de Opleiding door FEI BV in rekening gebracht wordt, minus de kosten van catering tijdens het deel van de Opleiding waarvan door de Cursist alsdan geen gebruik meer gemaakt zal worden.

Bij een Opleiding met een online voorbereidingstraject is de start van dit voorbereidingstraject leidend.

6.3 Het aantal dagen tussen de aanvang van de Opleiding en de annulering wordt berekend vanaf de dag dat de schriftelijke annulering door FEI BV is ontvangen. Een eventuele annulering dient te worden geadresseerd aan de op de in artikel 3.2 bedoelde bevestiging aangegeven instantie.

6.4 Indien de Cursist het door hem aan FEI BV verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan, zal FEI BV het hem toekomende bedrag, met inachtneming van artikelen 6.1 en 6.2, binnen zes weken na ontvangst van de schriftelijke annulering aan de Cursist terugbetalen op een door de Cursist aangewezen bankrekening.

6.5 Voor aanvang van de Opleiding mag de Cursist op ieder moment kosteloos worden vervangen door een natuurlijk persoon, mits deze voldoet aan de in artikel 3.3 gestelde voorwaarden en instemt met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. 

6.6 FEI BV behoudt zich het recht voor de Opleiding uit te stellen of geen doorgang te laten vinden indien het aantal aanmeldingen voor de Opleiding onvoldoende is. Er is dan geen cursusgeld verschuldigd, c.q. betaald cursusgeld wordt gerestitueerd.

6.7 FEI BV is gerechtigd de Cursist de toegang tot de Opleiding te ontzeggen dan wel de Overeenkomst te beëindigen indien de Cursist de regels zoals bedoeld in artikel 7.2, naar het oordeel van FEI BV, niet of onvoldoende naleeft. 

Artikel 7 – Uitvoering van de Overeenkomst
7.1  FEI BV spant zich in de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en de kwaliteit van de Opleiding te bewaken. FEI BV stelt de Opleiding vast en mag de Opleiding te allen tijde wijzigen onder bewaking van de kwaliteit daarvan.

7.2  De Cursist is gehouden de door FEI BV voorgeschreven regels, waaronder in ieder geval zijn begrepen het Opleidingsreglement, de orderegeling en de gedragsregels van de EUR en de Algemene Voorwaarden, strikt na te leven.

Artikel 8 – Klacht en Reclame

8.1  Indien FEI BV een door de Cursist conform het Opleidingsreglement ingediende klacht ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst gegrond bevindt, zal FEI BV de Overeenkomst alsnog uitvoeren op de wijze zoals overeengekomen tussen FEI BV en de Cursist, of, afhankelijk van de aard van de klacht, een alternatieve oplossing proberen te vinden. Een eventuele klacht dient te worden gericht aan de op de in artikel 3.2 bedoelde bevestiging aangegeven instantie.

8.2  Eventuele reclames naar aanleiding van de klacht dienen binnen 8 (acht) kalenderdagen na ontdekking van de tekortkoming, doch uiterlijk binnen 3 (drie) kalendermaanden na de laatste dag van de Opleiding, niet zijnde de dag waarop uitsluitend een examen of toets wordt afgelegd, schriftelijk te worden ingediend met een gedetailleerde omschrijving en onderbouwing van de klachten, bij gebreke waarvan de Cursist FEI BV niet meer aansprakelijk kan stellen in verband met de klacht.

8.3  De Cursist is niet gerechtigd de betaling ter zake van de Opleiding op te schorten op de grond dat door hem een klacht en/of een reclame is ingediend.

8.4  De Cursist heeft recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de door hem aan FEI BV betaalde prijs voor de Opleiding indien en voor zover de door hem ingediende klacht door FEI BV gegrond is bevonden en het alsnog uitvoeren van de Overeenkomst voor de Cursist aantoonbaar zinloos is geworden of onmogelijk is ten gevolge van de tekortkoming van FEI BV.

8.5 Vorderingen of verweren gebaseerd op de stelling dat de uitvoering van de Overeenkomst niet beantwoordt aan hetgeen de Cursist redelijkerwijs mocht verwachten, verjaren door verloop van 1 (één) kalenderjaar na afloop van de Opleiding.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1  Behoudens in geval van opzet of grove schuld van FEI BV of haar bedrijfsleiding, is FEI BV, ongeacht de rechtsgrond waarop de aanspraak van de Cursist is gebaseerd, slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade tot maximaal het factuurbedrag dat door de Cursist voor de Opleiding werd betaald.

9.2  FEI BV is, ongeacht de rechtsgrond waarop de aanspraak van de Cursist is gebaseerd, nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval is begrepen, maar niet beperkt is tot gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten, gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of -stagnatie en/of schade als gevolg van verloren werk- en/of reistijd.

9.3  FEI BV is nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of schade aan eigendommen van de Cursist, ongeacht waar de Opleiding plaatsvindt.

9.4  FEI BV is, ongeacht de rechtsgrond waarop de aanspraak van de Cursist is gebaseerd, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten voor wie zij volgens de wet aansprakelijk is en/of derden die zij bij de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt.

9.5  De in artikel 9.1 opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing indien en voor zover de aansprakelijkheid van FEI BV voor de desbetreffende schade is verzekerd onder enige overeenkomst van verzekering van de EUR en de desbetreffende verzekeraar tot uitkering overgaat. In dat geval is FEI BV slechts aansprakelijk voor het bedrag dat onder de desbetreffende verzekering wordt uitgekeerd in het desbetreffende geval. De EUR is niet verplicht rechten onder enige door haar afgesloten verzekering geldend te maken, indien zij door de Cursist aansprakelijk wordt gehouden. Het bepaalde in artikelen 9.2, 9.3 en 9.4 is onverkort van toepassing.

9.6  De EUR en FEI BV bedingen alle wettelijke en contractuele rechten en verweren, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen mede ten behoeve van al diegenen die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

9.7  De EUR en FEI BV mogen bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelen en is te allen tijde gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden jegens de Cursist in te roepen.

Artikel 10 – Overmacht

10.1 Indien de behoorlijke nakoming door FEI BV ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van FEI BV komen, waaronder de omstandigheden genoemd in artikel 10.2, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend onmogelijk is, heeft FEI BV het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst( en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden of met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

10.2 Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van FEI BV komen, zijn: te kort aan gastdocenten, werkstaking, in-, uit- en/of doorvoerverboden van voor de Opleiding benodigde hulpmiddelen, vervoersproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers van FEI BV of transportondernemingen, natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, terroristische acties en/of aanslagen.

10.3 FEI BV zal de Cursist zo spoedig mogelijk omtrent het bestaan van een overmachtsituatie in kennis stellen en mededelen in hoeverre zij de Overeenkomst kan uitvoeren.

Artikel 11 – Intellectuele Eigendomsrechten

11.1 De Cursist mag uitsluitend gebruik maken van logo’s, octrooien, auteursrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van FEI BV in het kader van de Overeenkomst.

11.2 Op het door FEI BV verstrekte cursusmateriaal berusten intellectuele eigendomsrechten die aan FEI BV en/of derden toebehoren. Uit het door FEI BV verstrekte materiaal mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of enige gegevensdrager, openbaar gemaakt of aan derden ter beschikking gesteld, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FEI BV.

11.3 Het is de Cursist verboden om van FEI BV verkregen vertrouwelijke informatie op welke wijze dan ook aan derden bekend te maken, behoudens voor zover vereist door het toepasselijke recht.

Artikel 12 – Partiële nietigheid I Conversie

12.1 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig, niet verbindend of niet uitvoerbaar zal zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht. Partijen zullen al het mogelijke doen om overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die zo weinig mogelijk afwijkt van de ongeldige, onwettige niet verbindende of niet uitvoerbare bepaling, in aanmerking nemende de inhoud en het doel van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 13 – Toepasselijk recht I Bevoegde rechter

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen FEI BV en de Cursist is Nederlands recht van toepassing.

13.2 De bevoegde rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan tussen FEI BV en de Cursist voortvloeiende uit of in verband met de Overeenkomst en/of de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede in verband met de Algemene Voorwaarden. Uitsluitend indien en voorzover de Cursist een natuurlijk persoon/consument met woonplaats in Nederland is, is de bevoegde rechter van de woonplaats van de Cursist bij uitsluiting bevoegd.

 

Februari 2021